Zákonné oznámenie

1. Všeobecné. Vitajte na webových stránkach ucbcares.sk (ďalej len „Webové stránky“). Tieto stránky sú vlastnené UCB s.r.o., organizačná zložka, Úprkova 4, 811 04 Bratislava 1 (ďalej len „UCB“). Vstupom na Webové stránky a ich používaním prijímate pravidlá a podmienky používania uvedené nižšie, preto ak nechcete dané pravidlá a podmienky akceptovať, prosíme, bezodkladne opustite tieto Webové stránky. Tieto Webové stránky sú prevádzkované a kontrolované v Slovenskej republike a riadia sa právom Slovenskej republiky. Vstup na stránky bude považovaný za súhlas s pravidlami a podmienkami uvedenými nižšie.

2. Informácie o zdravotnom stave/Lieky. Informácie a materiály na každej webovej stránke týchto Webových stránok (ďalej len „Informácie“) boli zhromaždené s cieľom poskytnutia všeobecných informácií o aktivitách UCB a pridružených skupín spoločnosti. Niektoré Informácie sa môžu týkať medicínskych, zdravotných či kondičných stavov, ich prevencie a liečby. Tieto Informácie majú iba informačný charakter.

Informácie obsiahnuté na týchto Webových stránkach nepredstavujú, ani nenahrádzajú lekárske odporúčania, ani nie su reklamou na prípravky UCB a pridružené skupiny spoločnosti. UCB nestanovuje žiadne lekárske diagnózy, či konkrétne pacientske rady. Nepoužívajte tieto Informácie na určenie diagnózy zdravotného, kondičného problému, či ochorenia. Ak by ste mal/a obavy o svoj zdravotný stav, kontaktujte, prosím, svojho lekára, ktorý Vám poskytne kvalifikované odporúčania na základe Vašich príznakov a situácie.

Tieto Webové stránky obsahujú Informácie o prípravkoch registrovaných na celom svete, a zvyčajne dostupných iba na lekársky predpis. Tieto prípravky nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách, a tiež môžu byť regulačnými orgánmi rôznych krajín schválené v rôznych indikáciách, dávkovaní, či s rôznymi obmedzeniami. Zdravotnícki odborníci môžu získať kompletné informácie o prípravkoch z miestnej preskripčnej informácie. Pacienti a lekári by mali vždy brať do úvahy/posudzovať informačné zdroje danej krajiny.

3. Zrieknutie sa zodpovednosti a záruky. Tieto Webové stránky poskytujú Informácie iba ako všeobecné informácie. Hoci UCB vyvinie primeranú snahu o to, aby obsahovali presné a aktuálne Informácie, UCB nemôže byť nijako zodpovedná za chyby alebo opomenutia
v obsahu týchto Webových stránok.

Dané Informácie sú poskytované „ako stojí a leží“. Z tohto dôvodu by Informácie mali byť návštevníkmi Webových stránok dôkladne zvážené
a ani UCB, ani pridružená skupina spoločností, nemôže poskytnúť záruky o celistvosti, či presnosti Informácií na týchto Webových stránkach alebo jej možnom použití.

UCB a jej pridružená skupina spoločností nebude zodpovedná za žiadne priame, nepriame, náhodné, následné, represívne či iné škody plynúce z použitia, spoliehanie sa na prístup k alebo neschopnosť použiť tieto Informácie, či akúkoľvek úpravu týchto Webových stránok, ktorú môže UCB kedykoľvek vykonať.

Žiadne Informácie na týchto Webových stránkach nepredstavujú, ani nebudú považované za návrh alebo ponuku k investícii, či inom podiele na akciách, či iných cenných papieroch UCB.

4. Autorské práva/Používanie Informácií. Ak nie je uvedené inak, všetky autorské práva k Informáciám patria UCB. Všetky práva na Informácie sú vyhradené.

Môžete si voľne prezerať Webové stránky, ale prístup, sťahovanie a používanie Informácií z týchto Webových stránok, vrátane, ale bez obmedzenia na texty a obrázky, môžete použiť len pre Vašu osobnú potrebu za predpokladu, že dodržíte uvedenie všetkých autorských
a ďalších práv obsiahnutých v akýchkoľvek Informáciách stiahnutých z týchto Webových stránok.

Je zakázané šíriť, upravovať, predávať ďalej, zdieľať, či použiť Informácie iným spôsobom, než je výslovne povolené na týchto Webových stránkach alebo ako bude v predstihu písomne schválené UCB.

S výnimkou vyššie uvedených vymedzených schválení Vám nenáleží žiadna licencia či právo na Informácie obsiahnuté na týchto Webových stránkach a ani Vy, ani žiadna ďalšia strana, nemáte nárok na autorské práva UCB.

5. Ochranné známky/Majetkové práva. Mal/a by ste predpokladať, že všetky názvy produktov, ktoré sa objavujú na týchto Webových stránkach, či už sa objavujú vo veľkom formáte alebo so symbolom ochrannej známky alebo nie, sú ochrannou známkou. Túto ochrannú známku vlastní UCB alebo pridružená skupina spoločností, rovnako vlastníkom licencie na jej používanie je UCB alebo pridružená skupina spoločností.

Tieto Webové stránky môžu tiež obsahovať alebo odkazovať na patenty, Informácie, technológie, produkty, procesy, či iné majetkové práva UCB a/alebo iných strán. Nie sú Vám udelené žiadne práva k žiadnym takým ochranným známkam, patentom, doménovým názvom, technológiám, produktom, procesom a iným vlastneným Informáciám, či majetkovým právam UCB a/alebo iných strán. Nepoužívajte ochranné známky UCB, či potenciálne mätúce modifikácie v mene Vašej internetovej domény. Užívatelia internetu potom nebudú na pochybách, či je zdrojom Webových stránok UCB, alebo ste to Vy.

6. Odkazy na iné stránky. Tieto webové stránky obsahujú odkazy na webové stránky tretích strán. Informácie na takých stránkach nie sú oficiálnym stanoviskom UCB a UCB nie je zodpovedná za žiadne informácie ani materiály, ktoré z takýchto webových stránok získate.

7. Odkazy na webové stránky UCB. Žiadne odkazy na tieto Webové stránky nemôžu byť uvedené na iných webových stránkach bez predchádzajúceho súhlasu UCB. Výnimku tvoria nasmerovania návštevníka stránok na domovskú stránku Webových stránok, v samostatnom vyskakovacom okne, s plne uvedeným menom domény UCB a zodpovedajúcim vyskakujúcimi upozornením pre návštevníka, že prechádza na stránku tretej strany.

8. Dostupnosť Webových stránok. UCB nezaručuje, že Webové stránky budú dostupné neustále alebo že Webové stránky alebo server, na ktorom sú umiestnené, neobsahujú vírusy alebo iné škodlivé komponenty. Vy, nie UCB, nesiete všetky náklady na nevyhnutnú údržbu, opravu či náhradu Vášho hardvéru, softvéru a dát, či už v dôsledku poškodenia takými vírusmi alebo škodlivými komponentmi.

9. Úpravy. UCB môže kedykoľvek upraviť tieto pravidlá a podmienky aktualizáciou tohto dokumentu. Tieto zmeny sú pre Vás záväzné a mal/a by ste pravidelne navštevovať túto stránku a zoznámiť sa s aktuálnou verziou pravidiel a podmienok, ktoré sú pre Vás záväzné.


Dátum poslednej úpravy: máj 2023