Epilepsia a záchvaty

Typy epileptických záchvatov

Záchvaty sa môžu prejavovať rôznymi spôsobmi, podľa toho, ktorá časť mozgu je postihnutá a majú rôzne názvy. Epileptické záchvaty úzko súvisia so štruktúrou mozgu a funkciou niektorých jeho častí. Príznaky pred alebo počas záchvatu závisia teda od toho, v ktorej časti mozgu vznikli.

Generalizované záchvaty vznikajú v prípade, že elektrický výboj zasiahne celý mozog. Sú od začiatku sprevádzané poruchou vedomia a pohybovými prejavmi. Podľa týchto pohybových prejavov sa záchvaty delia na dve veľké skupiny:

motorické, ktoré ďalej delíme na:

 • tonické – charakterizujú ich rozsiahle svalové kŕče – svalstvo trupu, stehien, rúk – odznievajú počas desiatok sekúnd
 • klonické – sú to prudké svalové zášklby, náhle, krátke trhnutia postihujúce celé telo alebo jeho časť, a sú zriedkavé
 • myoklonické záchvaty – generalizované myoklonické záchvaty sú rýchle kontrakcie svalov, ich častí alebo svalových skupín
 • tonicko-klonické (Grand Mal, GTCS) – nekontrolované trhanie a tras celého tela („záchvať“) trvajúce asi 1 až 3 minúty; potom sa chorý cíti zmätený
 • atonické – sú sprevádzané ochabnutím svalov, stratou svalového napätia (náhle pády); začiatok záchvatu je veľmi rýchly a dochádza
  k okamžitej strate vedomia (veľké nebezpečenstvo úrazu)
 • myoklonicko-atonické – typické u geneticky zapríčinených epilepsií ako je Dooseho syndróm
 • myoklonicko-tonicko-klonické – charakteristické pre juvenilnú myoklonickú epilepsiu

  a bez motorických prejavov (absencie)
 • typické (Petit Mal) – charakterizuje ich prázdny pohľad, niekedy s mihotavým alebo žuvacím pohybom; tieto záchvaty obyčajne trvajú pár sekúnd a majú náhly začiatok aj koniec
 • atypické – sú charakteristické pozvoľným začiatkom alebo koncom záchvatu s možným výskytom zmien svalového napätia
 • myoklonické – prejavujú sa nápadnými, rytmickými svalovými zášklbami končatín, ale aj trupu. Môže dochádzať k poruche vedomia, ale nemusí byť zrejmá
 • s myoklóniami viečok – charakteristické rytmickými svalovými zášklbmi, ktoré typicky postihujú očné viečka

Fokálne záchvaty sa objavujú v prípade, že elektrický výboj zasiahne len určitú časť mozgu. V závislosti od stavu vedomia sa delia na záchvaty s poruchou vedomia a záchvaty bez poruchy vedomia. Porucha vedomia je stav, keď postihnutá osoba nie je schopná reagovať normálnym spôsobom na vonkajšie podnety. Fokálne záchvaty, či už s alebo bez poruchy vedomia, sa ďalej delia na motorické alebo bez motorických prejavov a ďalej na základe prvého prevažujúceho príznaku alebo prejavu záchvatu:

motorické

 • automatizmy – charakterizujú ich mimovoľné, väčšinou neadekvátne a stereotypné pohyby
 • atonické – sú charakteristické náhlym poklesom svalového napätia.; to sa môže prejaviť nenápadným poklesom hlavy alebo prudkým pádom na zem, pri ktorom môže dôjsť k zraneniu
 • klonické – sú charakteristické rytmickými kŕčmi, ktoré v priebehu záchvatu menia frekvenciu
 • epileptické spazmy – ide o tzv. „bleskové kŕče“ - náhle svalové kontrakcie trvajúce 1-2 sekundy
 • hyperkinetické – sú charakteristické výraznou fyzickou, nepokojnou aktivitou alebo výskytom pohybov pripomínajúcich šliapanie na bicykli
 • myoklonické – sú sprevádzané náhlymi, rytmickými svalovými zášklbami
 • tonické – charakteristické sú tonické spazmy trupu a flexiou horných končatín a extenziou končatín dolných

a bez motorických prejavov, ktoré delíme na:

 • autonómne – tento typ záchvatov môže byť sprevádzaný napríklad tachykardiou, potením, sčervenaním, nauzeou, zvracaním alebo tiež nútením na moč či stolicu a inkontinenciami
 • záraz v správaní/činnosti – dochádza k zastaveniu pohybu a reaktivity; krátky záraz v správaní je bežný na začiatku mnohých typov záchvatov a je ťažko identifikovateľný, vymiznutie aktivity by malo byť dominujúcim javom v celom priebehu takto klasifikovaného záchvatu
 • kognitívne – typicky dochádza k poruche reči či iných kognitívnych funkcií, alebo pacient naopak popisuje „pozitívne“ príznaky, ako napr. déjà vu, halucinácie, ilúzie alebo pocity skresleného vnímania
 • emočné – typicky pacient opisuje úzkosť, strach, radosť alebo iné emócie ako dominujúci príznak v začiatku záchvatu; tiež okolie pozoruje pacienta ako emočného na základe jeho prejavu alebo výrazu
 • senzorické – charakteristické príznaky sú v podobe svetelných zábleskov, zvukov, či komplexné, napríklad vizuálne alebo sluchové halucinácie

Ďalšou skupinou fokálnych záchvatov sú záchvaty fokálne prechádzajúce do bilaterálneho tonicko-klonického(FBTCS). Toto označenie je používané pre tonicko-klonický záchvat, ktorý sa objaví pri šírení fokálneho záchvatu do oboch hemisfér.

Ako záchvaty s neznámym začiatkom sú označované také záchvaty, ktoré na základe nedostatku informácií nemožno zaradiť do predošlých kategórií „fokálne“ alebo „generalizovaný“. U epileptických záchvatov je bežné, že pacienti sú na začiatku záchvatov sami, alebo začiatok záchvatu zaspia a lekár preto nemôže s istotou záchvat klasifikovať. Tieto generalizivané záchvaty možno na základe ďalších charakteristík deliť na záchvaty motorické, tonicko-klonické, epileptické spazmy, záchvaty bez motorických prejavov a záraz v správaní alebo ich ďalej pomenovať iba ako „neklasifikované“.

Kedy treba pri epileptickom záchvate volať 112?

 • ak sa záchvat vyskytol prvý raz
 • ak záchvat trvá dlhšie ako 5 minút
 • ak nasleduje viacero záchvatov po sebe
 • ak sa človek pri záchvate vážne zranil alebo má problémy s dýchaním

Video o epileptických záchvatoch (v angličtine)

Vylepšite svoju skúsenosť

Pre zhliadnutie videa je potrebné povoliť video cookies.

Spúšťače epileptických záchvatov

V mnohých prípadoch nie je jasné, prečo má človek epilepsiu. Môže to byť spôsobené napríklad aj genetickou predispozíciou, pretože asi každý tretí človek s epilepsiou má člena rodiny, ktorý ju má tiež. Ďalšie možné príčiny epilepsie sú:

 • poškodenie mozgu, napríklad spôsobené mozgovou príhodou, poranením hlavy, nádorom alebo infekciou
 • zneužívanie drog alebo alkoholu
 • nedostatok kyslíka počas pôrodu
 • problémy s vývojom mozgu v maternici
 • Alzheimerova choroba
 • elektrický prúd, elektrošok, zmeny teploty, prehriatie, blikajúce svetlá, počítačové hry
 • nedostatok spánku, poruchy spánku, stres, zvýšená teplota, hormonálne zmeny

Mýty o epilepsii

Je dôležité si uvedomiť, že epilepsia NIE JE

 • nákazlivá
 • psychická choroba
 • vývinové postihnutie

SK-N-DA-EPI-2100006 - Dátum prípravy: november 2021